Behandling af persondata

 

Information om behandling af persondata hos FCA Capital Danmark A/S

 

 

Generel oplysningspligt

 

Inden FCA Capital Danmark A/S (herefter FCAC) agerer som dataansvarlig, skal kunden efter Databeskyttelsesforordningen have oplyst hvordan og hvornår, FCAC indhenter, behandler og/eller videregiver dennes personoplysninger.

 

FCAC indhenter, behandler og/eller videregiver persondataoplysninger, herunder brug af vores hjemmesider, som er givet til os. Dette sker ud fra kontraktmæssige forpligtigelser eller specifikke samtykker.

 

 

Dataansvarlig

 

FCA Capital Danmark A/S er dataansvarlig og kan kontaktes på Herstedøstervej 9, 2600 Glostrup, e-mail kundeservice@fcagroup.com tlf. 43 22 89 00.

 

 

Hvilke oplysninger

 

De berørte kategorier af oplysninger FCAC behandler er:

 

  • Navn, adresse, e-mail og telefonnummer
  • CPR/CVR nummer
  • Økonomiske og skattemæssige forhold
  • Beskæftigelses og boligforhold
  • Oplysninger fra CPR og andre offentligt tilgængelige registre og kilder
  • FCAC undersøger om kunden er registreret hos kreditoplysningsbureauer
  • Oplysninger om finansieringsobjekter, herunder oplysninger om reg. nr. og stel nr.

 

FCAC indsamler og behandler som udgangspunkt ikke følsomme oplysninger.

 

 

Formål og retsgrundlag

 

Formålene med at indsamle, behandle og videregive kundens data er hovedsagelig indgåelse og administration af finansieringsaftale, herunder gennemførelse af kredit- og risikovurdering, løbende administration af kontraktforholdet, håndtering af eventuelle forsikringsspørgsmål- eller skader samt kommunikation med kunden vedrørende kontraktforholdet.

Såfremt FCAC har fået kundens udtrykkelige samtykke hertil, kan oplysningerne desuden blive benyttet i forbindelse med markedsføringsmæssige formål.

 

Retsgrundlaget for behandlingen er kreditaftaleloven, hvidvaskningsloven, skattekontrolloven, bogføringsloven, betalingsloven, markedsføringsloven, databeskyttelsesloven, persondataforordningen.

 

 

Videregivelse af oplysninger

 

I det omfang det er nødvendigt for at opfylde aftaler med dig og formålene for vores behandling, videregiver FCAC i visse tilfælde oplysningerne.

 

Videregivelse sker internt i koncernen og til eksterne samarbejdspartnere, herunder forsikringsselskaber, leverandører, bilimportører, værkstedet og afleveringssteder mv. i det omfang det er aftalt, nødvendigt for at FCAC kan opfylde aftalen, eller FCAC er forpligtede til det i henhold til lovgivningen.

 

Videregivelse sker desuden til myndighederne i det omfang FCAC er forpligtet til det, eller det er nødvendigt for at opfylde aftalen. Herunder kan videregivelse ske til Hvidvasksekretariatet hos SØIK og SKAT.

 

Såfremt FCAC videregiver kundens oplysninger til en tjenesteudbyder/databehandler uden for EU, sikrer FCAC, at dette alene vil ske under overholdelse af gældende lovgivning.

 

 

Opbevaring

 

FCAC opbevarer kun kundens data så længe, der er grund til det, eller har pligt til det i henhold til lovgivningen. Hvis der er indgået en aftale og gennemført en transaktion, er FCAC i henhold til lovgivningen forpligtet til at opbevare kundens oplysninger i 5 år efter kundeforholdets ophør.

 

 

Sikkerhed

 

FCAC tilser, at der etableres fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, mistes eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

 

 

Kundens rettigheder:

 

Kunden har efter Persondataforordningen en række rettigheder i forhold til FCACs behandling af persondata. Ønsker man at gøre brug heraf sker dette ved skriftlig henvendelse til FCAC. Kontaktoplysninger fremgår ovenfor.

 

Indsigtsret

 

Kunden er, bortset fra de oplysninger, som FCAC er forpligtet til at behandle i henhold til Hvidvaskloven, berettiget til at få indsigt i de oplysninger, FCAC behandler om kunden, samt en række øvrige oplysninger.

 

Ret til berigtigelse (rettelse)

 

Kunden er berettiget til at få urigtige oplysninger om sig selv rettet.

 

Ret til sletning

 

Kunden har i visse tilfælde ret til at få personoplysninger om sig selv slettet før det tidspunkt, hvor FCAC sædvanligvis ville slette oplysningerne.

 

Ret til begrænsning af behandling

 

Kunden har i visse tilfælde ret til at få begrænset FCACs behandling af personoplysningerne. Såfremt kunden har ret til at få begrænset behandlingen, må FCAC fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med kundens samtykke, eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

 

Ret til indsigelse

 

Kunden har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod FCACs behandling af kundens personoplysninger. Kunden har tillige ret til at gøre indsigelse mod, at kundens oplysninger benyttes med henblik på direkte markedsføring.

 

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

 

Kunden har i visse tilfælde ret til at modtage sine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

 

Ret til at tilbagekalde samtykke

 

I det omfang FCACs behandling af oplysninger om kunden er baseret på et samtykke fra kunden, er kunden berettiget til at tilbagekalde sit samtykke. Dette kan gøres ved at kontakte FCAC på de ovenfor anførte kontaktoplysninger.

 

Såfremt kunden tilbagekalder sit samtykke, kan FCAC i visse tilfælde være berettiget til at fortsætte behandlingen af kundens personoplysninger, såfremt FCAC har et andet retsgrundlag for behandlingen af oplysningerne, f.eks. at behandlingen er nødvendig af hensyn til opfyldelse af finansieringen eller lovgivningen.

 

Ret til at klage

 

Kunden har ret til at klage over FCACs behandling af personoplysninger. Klage kan ske til Datatilsynet. Datatilsynets kontaktoplysninger findes på www.datatilsynet.dk.

 

Pligt til at meddele oplysninger

 

Kunden har ikke pligt til at give FCAC sine personoplysninger, men det er en forudsætning for, at FCAC kan indgå en aftale med Kunden. Hvis kunden ikke giver FCAC de nødvendige oplysninger, kan ansøgningen om finansiering blive afvist.

 

 

Man kan læse mere om sine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som findes på www.datatilsynet.dk.

 

©2018 FCA Capital Danmark A/S